top of page

  Estas Tonne -

  Reviving Water Tour

 PRAHA - DIVADLO HYBERNIA

7.11.2017 v 19hod

S velkou radostí Vás zveme na tuto výjimečnou hudební událost -

koncert kytarového mága ukrajinského původu 

ESTASE TONNA

a jeho přátel, taktéž vynikajících hudebníků -

perkusisty a multiinstrumentalisty z Uruquaye JOSEPHA PEPE DANZY 

a zpěváka s jedinečným hlasem NETANELA GOLDBERGA z Izraele.

Silný záměr a poselství, které přichází skze jejich hudbu je popsáno v textu níže,

kde jsou i hudební ochutnávky a odkaz ke koupi vstupenek.

Velmi nás těší, že o toto hudební setkání je tak velký zájem a upozorňujeme,

že v prodeji jsou v těchto dnech už jen poslední místa

v prostoru pro stání a tanec přímo před podiem. 

Pokud tedy chcete být součástí evropské tour

věnované OŽIVENÍ VODY okolo nás i uvnitř nás, neváhejte...,

protože každá KAPKA obsahuje celý OCEÁN...

Divadlo Hybernia pro Vás v den koncertu otevře své dveře od 18:00 hodin.

Na místě bude připraven prodej CD Estase Tonna,

vynikající vegetariánské občerstvení Petry "Rostlinky" Slabé

a stánek s originálním - vodu harmonizujícím zbožím partnera koncertu

Centra Harmonizace Vody.

 

Těšíme se na Vás 

Vlaďka Basth a Martin Vachuška

ALMADELA events

    setkání, která se dotknou

english version below

Záhadná síla Vody je známá od samotného počátku věků. Už starodávné kmeny s ní zacházely jako s jedním z nejdůležitějších elementů a základním Zdrojem Života. Vědecké objevy posledních dekád odkryly životadárnou podstatu Vody a její spojení s veškerým Stvořením.

Stejně tak je známo, že naše těla jsou tvořena z převážné části tekutinou. Tudíž, čistě z fyzické podstaty věci jsme voda – jejíž každá jedna kapka se prolíná v přímém vzájemném vztahu se všemi ostatními nespočetnými elementy Nekonečného Oceánu našeho Vesmíru. Proto také každý z nás má své vlastní vnímání Vody, založené na znalosti a intuici.

A tak bychom rádi nechali náš slogan bez dalších dodatečných slov a rádi bychom Vás pozvali, abyste zavřeli oči, otevřeli svá srdce a ponořili se do posvátného prostoru, kde očištění oceánu začíná jednou kapkou. Záměr je jednoduchý: více cítit, dovolit vnitřní Vodě, aby byla očištěna a dále a hlouběji prozkoumávat, co nám život může nabídnout z tohoto čistého prostoru spojení, zatímco jej zvětšujeme.

Společně sdílíme cestu městy a zeměmi, kterým bude naše Tour v roce 2017 věnována, aby proměňovala a očišťovala sílu Vody. Životadárný zvuk, který přichází skrze Estas Tonna, Pepe Danzu a Netanela Goldberga Vám umožní se vstoupit do hlubiny a mystéria Očisty.

Nechť se celá tato pocitová krása, pronikající skrze naše vnímání, nejen estetickým zážitkem, ale také místem silného probouzejícího počátku k novému chápání světa a sebe sama.

Here I am Standing -
Estas Tonne, Netanel Goldberg, Joseph Pepe Danza, Dimitri Artemenko
SONG of the GOLDEN DRAGON -
video, která má již více než
35 milionů shlédnutí
Estas Tonne @ Andanças Festival - Miradouro Stage

The mysterious power of Water has been known since the beginning of time. The ancient tribes were treating it as one of the most important elements and fundamental sources of Life. The scientific discoveries of recent decades reveal the life-giving nature of Water and its connection with entire Creation.

At the same time, as it is also known, our bodies are consisted mostly of liquid. Thus, strictly from physical point of view We Are Water – that single drop of it, which merges in direct correlation with all numberless elements of the Infinite Ocean of our Universe.

That is why everyone has their own perception of Water based as on knowledge and intuition. So, we would like to leave our slogan without any other additional comment, inviting you to close your eyes, open your heart and dive into the sacred space where the Purification of an Ocean Begins with a Single Drop. The intention is simple: to feel more, to allow our inner water to be purified and keep exploring what life has to offer from that pure space of connection while expanding it.

Together, we will share this journey in the cities and countries where our 2017 tour will be dedicated to transforming and reviving power of Water. The life-giving sounds through Estas Tone, Pepe Danza and Netanel Goldberg will make it possible to dive deep into the Mystery of Purification.

This entire emotional splendor penetrating through our perception may be not only a strong aesthetic experience, but also the beginning of a powerful awakening rise to a new understanding of the world and the self.

bottom of page